Artikel om nordiska teckenspråk på Signwiki

Signwiki Island har publicerat en artikel om de nordiska teckenspråken och tar bland annat upp släktskapen mellan språken, språkens rättsliga status och dövundervisningens historia i respektive land.

Artikeln Nordiska teckenspråk är skriven på isländska men kan översättas till valfritt språk via Google översätt (klistra in länkadressen i översättningsfältet). Artikeln är skriven av Kristín Lena Þorvaldsdóttir och Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir.

Finsk utredning föreslår teckenspråkslag

Justitieministeriets arbetsgrupp för beredningen av en teckenspråkslag har nu lagt fram sitt betänkande. I den föreslår man ett kort allmän teckenspråkslag, att den gällande lagstiftningen ses över och att det tillsätts en särskild utredning om det finlandsvenska teckenspråkets ställning.

Enligt förslaget ska den allmänna teckenspråkslagen göra regelverket för de teckenspråkigas rättigheter tydligare. Målet är att göra myndigheter uppmärksamma på teckenspråken och de teckenspråkigas som en språklig och kulturell minoritet. Hur regelverket ska tillämpas ska framgå i lagstiftningen för de olika förvaltningsområdena. Lagförslaget presenteras i form av en regeringsproposition. Målet är att teckenspråkslagen stiftas under innevarande mandatperiod.

Den allmänna teckenspråkslagen behöver kompletteras med ändringar i gällande lagstiftning. Det gäller bland annat rättigheter till skolundervisning på sitt språk och tillgång till teckenspråkiga förskolor (barnomsorg). Även tolkningstjänstlagen behöver ses över och kompletteras med bestämmelser som rör de teckenspråkiga.

Det finlandsvenska teckenspråket är hotat. Det finns idag bara omkring 300 talare av språket, varav hälften är döva. Arbetsgruppen föreslår att en särskilt utredning tillsätts som föreslår åtgärder som är nödvändiga för att bevara och utveckla språket.

Teckenspråksnätverkets arbete formaliserades

Vid nätverksträffen i Stockholm den 27 augusti formaliserades det nordiska teckenspråksnätverket. Mötet beslöt vilka som är kontaktpersoner i respektive land och hur de gemensamma medlen ska disponeras.

Foto nätverksträff 2014
Foto: Johanna Mesch

Det nordiska teckenspråksnätverket har sedan första arbetsseminariet 2012 varit löst sammansatt av yrkesmänniskor inom teckenspråksområdet. Men kärnan i samarbetet har varit språkvårdsorganen i respektive nordiska länder. Målsättningen med detta möte var att välja representanter från varje land och gemensamt diskutera vilka samarbetsfrågor som ska prioriteras.

Till mötet kom 14 representanter från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige. Varje land höll en kort information om vilka som är de mest prioriterade frågorna i respektive land. Därefter diskuterades det vilka gemensamma frågor som det går att samarbeta kring. Mötet ansåg att bland annat språkbedömning, kvalitet på mediaspråket, ökad förståelse för nordiska teckenspråk hos unga, samhälleligt ansvar för teckenspråken och attitydförändringar hos statliga myndigheter (inte minst de myndigheter som språkvårdarna är knutna till) är frågor som man kan samarbeta kring.

De arbetsgrupper som tillsattes vid arbetsseminariet 2012 berättade om hur långt de kommit i sitt arbete. Korpusgruppen har avslutat sitt uppdrag i och med korpusseminariet i Köpenhamn i december 2013. Johanna Mesch från Stockholms universitet berättade att ett uppföljningsseminarium om teckenspråkskorpusar ska hållas i Jyväskylä i december 2014. Arrangör är teckenspråksavdelningen vid Jyväskylä universitet. Inbjudna är de som praktiskt arbetar med korpusar.

Utbildningsgruppen, som ska ta fram pedagogiskt material om de nordiska teckenspråken, har haft svårt att komma vidare med projektansökan. De behöver stöd i att skriva en ansökan. Mötet föreslog arbetsgruppen att kontakta Statped i Norge och Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige för att diskutera samarbete.

Informationsgruppen hade ingen representant på plats, men Tommy informerade att det pågår arbete med att formulera en projektansökan. Gruppen har också haft kontakt med Hulda Zober Holm på Nordisk Språkkoordination och fått tips om hur de kan gå vidare.

Mötet beslöt att kontaktperson för teckenspråksnätverket för ett år är Tommy Lyxell. Ansvarig för bloggen Nordiska teckenspråk är Tommy Lyxell. Det beslöts att kontaktpersonerna för varje land ska vara knutna till respektive lands språkvårdsorgan (språknämnd eller teckenspråksnämnd). De som valdes var Tommy Lyxell (Sverige), Jette Hedegaard Kristoffersen (Danmark), Sonja Myhre Holten (Norge), Valgerður Stefánsdóttir (Island) och Leena Savolainen (Finland).

Teckenspråksnätverket har fått 200 tusen danska kronor av Nordiska ministerrådet att disponera för åren 2014 och 2015. En del pengar användes till årets nätverksträff. Resterande pengar används till nästa års nätverksträff som hålls i Köpenhamn i samband med Nordiska språkmötet som arrangeras där. Ansvarig för nätverksträffen är Jette Hedegaard Kristoffersen. Ingen av arbetsgrupperna ansåg att de behövde respengar till egna möten.

Mer information om nätverksträffen finns på denna sida.