Tolketjeneste i Norge foreslått som en egen organisasjon

I Norge har en utredning «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet» blitt gitt ut av Arbeids- og sosialdepartementet i begynnelsen av april. Utgangspunktet var at de ønsket et tidsriktig bilde av dagens tolketjeneste sin organisering.

I Norge er tolketjenesten organisert under en stor statlig fagetat som heter NAV og er en landsdekkene tjeneste med forskjellige lokale variasjoner, men en tilnærmet monopolsituasjon. I Norge har hørselshemmede, døve og døvblinde en individuell rett til å få tolketjenester. Det kan være tegnspråktolk, skrivetolk eller såkalt TSS-tolk for å kunne delta i samfunnet. I dette tilbudet inngår også bildetolktjenesten. Det er ingen øvre begrensing for å få tilgang til tolk til dagliglivets gjøremål, utførelse av arbeid eller utdanning.

Utredningen har konkludert og foreslått alternativer til dagens organisering. Alle instanser og brukere er enige om at tolketjenesten forblir en statlig tjeneste. Selve tolketjenesten forslåes i utredningsrapporten å organiseres som en egen organisatorisk enhet, med eget budsjett og egen ledelse. Argumentet for dette er at da kan tjenesten få utvikle seg på egne premisser, å få større poltisk oppmerksomhet og en mere dedikert ledelse vil kunne bidra til økt faglig utvkling og effektivisering av ressursbruk.

I Norge er sektoransvarsprinsippet grunnleggende i forvaltningen. Dette har konsekvenser for tolkebrukerne fordi tolketjenesten på NAV ikke finansierer tolktjenester som faller utenfor NAVs sektoransvar, for eksempel dekking av tolk ved sykehusopphold. I utredningen foreslås det å fravvike sektoransvarsprinsippet, fordi det for tolketjenesten er slik ansvardeleing lite heldig, og la NAV finansiere tolketjenesten uansett sektor.

Utredningen foreslår en turnusordning ettermiddag og kveld ved de største hjelpemiddelsentralene. Videre vil NAV være tjent med å bruke frilanstolkene når det er behov for å tilpasse kapasiteten til varierende etterspørsel, og i oppdrag som krever spesiell kompetanse. Det foreslås to honorarsatser basert på kvalifikasjoner. Bildetolkteknologien bør utnyttes bedre og tilpasse åpningstiden på denne til tider på døgnet det er mest effektivt.

Det er også konstantert at etterspørselen etter tolketjenester er forholdsvis forutsigbar. Fordelingen har heller ikke endret seg noe særlig de siste årene. Tegnspråktolking er den klart mest brukte tolkemetoden.

Les mer på Regjeringen.no