Översättarutbildning för döva planeras

Stockholms universitet planerar att med start hösten 2016 ge en översättarutbildning som vänder sig till döva.

Utbildningen är ett resultat av projektet Utbildning för döva tolkar och översättare, som Sveriges Dövas Riksförbund bedriver. Men redan nu kan intresserade komplettera sina kunskaper så att man uppfyller förkunskapskraven. Två sådana kurser ges under hösten 2015: Teckenspråk I (30 hp) och Svenska som andraspråk I (30 hp).

Läs mer om utbildningen hos Stockholms universitet.

Suvi har utökats med finlandssvensk teckenordbok

Suvi nätordbok för de finländska teckenspråken har utökats med en ordboksdel för det finlandssvenska teckenspråket.

Nätordboken Suvi har funnit sedan 2003 och innehållit en teckenspråksordbok för det finska teckenspråket. Nu har nätordboken kompletterats med 70 ordboksartiklar om det finlandssvenska teckenspråket. Materialet har hämtats från ordbokspublikationen Se vårt språk! Näe kielemme!.

Läs mer hos Suvi.