Korpusar för teckenspråken i Finland

Finlands Dövas Förbund och  den humanistiska yrkeshögskolan HUMAK har fått pengar för att starta ett korpusprojekt för det finska och det finlandsvenska teckenspråket.

Medel har sökts hos Koneen Säätiö, som är en stiftelse för främjande av vetenskap och kultur, för att utveckla teckenspråkskorpusar för de finländska teckenspråken. Projektet beräknas pågå i tre år, och man har blivit beviljade medel det första året.

Projektet ska också utveckla den finska delen i Signwiki, som startades av Kommunikationscentret för döva och hörselskadade på Island. Även Norge, Tanzania och Gambia har anslutit sig till Signwiki.

Läs beslutet hos Koneen Säätiö (på finska)

Dansk Folkeparti vill ha en språklag

Dansk Folkeparti har skrivit en motion till Folketinget om att regeringen ska ta fram ett förslag till språklag innan innevarande folketingsår gått ut.

Huvudförslaget är att danska ska vara huvudspråk i det danska samhället. Danske Folkeparti varnar för engelskans inflytande på danskan och menar att en språklag är nödvändig. Danskans ställning ska genomsyra beslut som bland annat rör namngivning, filmstöd, arbetsmarknaden, elektroniska medier, högre utbildning, termbildning, språkteknologi etc. Tv-reklam på annat språk ska beläggas med straffavgift.

Främmande språk ska bara kunna användas i undervisningssammanhang eller i politiska organ som FN, EU och Nato, även om även danskan ställning ska bevakas även där. Norska och svenska kan användas i nordiskt samarbete.

I förslaget nämns överhuvudtaget inte danskt teckenspråk.

Läs om Danske Folkepartisk förslag till språklag.