Utbildningsradions serie om döva barns språkutveckling

Utbildningsradion i Sverige har producerat en serie tv-program som rör döva barns språkutveckling och finns på webbplatsen UR Skola.

I första programmet får vi träffa en hörande familj som har en döv dotter med kokleaimplantat. Föräldrar berättar om de vägar till beslut de tagit när det gäller barnets möjligheter till språklig utveckling. Dottern går i grundskolan med hörselteknik men lär sig också teckenspråk och använder tolk i skolan och på fritiden.

De efterföljande åtta programmen är intervjuer med forskare inom språkvetenskap och pedagogik, sakkunnig om specialpedagogik, dövaktivist samt hörselläkare. Programmen är på svenska, svenskt teckenspråk och textas på svenska.

Se Döva barns språkutveckling hos UR Skola.

Europeisk resolution om teckenspråk

EU-parlamentet har antagit en resolution som syftar till att stärka teckenspråken inom EU, vilket påverkar flera nordiska länder.

Resolutionen som röstades igenom den 23 november 2016, lyfter bland annat fram behovet av kvalificerad tolkservice, tillgänglig information, rätt till tolk inom högre utbildning inom exempelvis Erasmus-samarbetet, kurser om dövas villkor för personal inom hälsovården, lärares kompetens i teckenspråk, döva och hörselskadade barns rätt att utveckla teckenspråk, hörande föräldrars rätt att få balanserad information om sina barns villkor och främja dövas språkliga identitet. EU-institutioner uppmanas att vara förebilder i frågor som rör tillgänglig kommunikation och delaktighet för teckenspråkiga.

Läs mer

DO driver ett fall om arbetslivstolkning

I Sverige driver Diskrimineringsombudsmannen ett fall som rör arbetslivstolkning till domstol.

Den döve juristen Richard Sahlin sökte ett jobb som lektor Södertörns högskola och ansågs ha de rätta meriterna för jobbet, men arbetsgivaren avbröt rekryteringen när de fick de fick veta att de skulle stå för tolkkostnaderna. Richard Sahlin valde då att anmäla Södertörns högskola till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som har beslutat sig för att driva ärendet till domstol.

Om frågan tas upp i domstol kan fallet leda till ett prejudikat, dvs. vara vägledande i liknande rättstvister. Men det är också möjligt att förhandlingarna leder till en förlikning mellan parterna.

Läs mer i Dövas tidning.