Nordiska teckenspråksnätverket får ett anslag på tre år

Nordiska teckenspråksnätverket har blivit beviljat ett anslag från Nordiska ministerrådet som löper på tre år, vilket innebär att nätverket kan planera sin verksamhet mer långsiktigt.

Nordiska teckenspråksnätverket etablerades 2014 och har sedan dess fått medel från Nordiska ministerrådet en gång per år. Medlen har gjort det möjligt att ordna nätverksträffar i samband med Nordiskt språkmöte som genomförts årligen. Det nordiska språksamarbetet har varit fruktbart och har stärkt teckenspråkens ställning i respektive land.

För programperioden 2019–2022 (med möjlig förlängning av två år) så får nätverket 250 tusen danska kronor årligen för sin verksamhet, vilket gör en långsiktig planering möjlig. Nordiska teckenspråksnätverket är glada över möjligheten till utökat språksamarbete mellan de nordiska språkvårdarna i teckenspråk.

Vid ett arbetsmöte i Stockholm den 10 december började riktlinjer för det framtida arbetet tas fram. Nätverket diskuterade också hur man bäst kan lyfta fram barns rätt till teckenspråk utifrån internationella konventioner, Nordiska språkdeklarationen och nationella lagar. Nästa möte hålls på Island i mitten av februari 2019. Dövas Nordiska Råd har sitt möte på Island vid samma tidpunkt, så en programpunkt är hur samarbetet med Dövas Nordiska Råd kan utvecklas.

Nordiska teckenspråksnätverket har ett tätt samarbete med Nätverket för språknämnderna i Norden, som är en central aktör inom det nordiska språksamarbetet. Flera språkvårdare i teckenspråk är anställda hos några nordiska språknämnder, i andra länder finns det ett samarbete mellan respektive lands språknämnd och teckenspråksnämnd. Nätverket för språknämnderna i Norden avsatte medel så att teckenspråkiga språkvårdare kunde arrangera ett arbetsseminarium i Köpenhamn 2012. Två år senare etablerades Nordiska teckenspråksnätverket.