Nya rapporter från Språkrådet

Språkrådet i Sverige har publicerat två nya rapporter som rör det svenska teckenspråket. Den ena handlar om teckenspråkiga översättningar på myndigheters webbplatser, den andra om teckenspråkiga förskolor.

Rapporten Teckenspråkiga förskolor 2020, kartlägger hur många förskolor som kan erbjuda en teckenspråkig miljö för barn som talar svenskt teckenspråk. Teckenspråkiga förskolor har en mycket viktig roll för barns tidiga språkutveckling. Kartläggningen är en uppföljning av en tidigare kartläggning från 2010. Antalet förskolor som erbjöd en teckenspråkig miljö år 2020 var ungefär lika många som år 2010. I många förskolor är det vanligt att även svenskt tal med teckenstöd används.

Rapporten Ökad förståelse eller symbolvärde? undersöker hur teckenspråkiga och finskspråkiga använder översatt information på fyra statliga myndigheters webbplatser. Undersökningen visar att översättningar på myndigheternas webbplatser har både en praktisk betydelse och ett symboliskt värde. För en del leder översättningarna till bättre förståelse av informationen. För en del är information på det egna språket ett viktigt erkännande som minoritetsgrupp i det svenska samhället.

Hämta rapporterna

Fortsatt språkrevitalisering av finlandssvenskt teckenspråk

Flera projekt genomförs för att fortsätta stärka det finlandssvenska teckenspråket.

Projektet Språkstyrka – revitalisering av finlandssvenskt teckenspråk, har fått statliga medel för året 2021. Inom ramen för projektet har Finlands Dövas Förbund anställt en koordinator för revitaliserande arbete. Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga rf är en viktig samarbetspartner och kommer att uppdatera Språkplanen för det finlandssvenska språket

Den Humanistiska yrkeshögskolan uppdaterar planen för utbildningen Instruktör i finlandssvenskt teckenspråk som planeras genomföras med separat finansiering. Den första utbildningen ordnades 2015–2017 men det finns behov av fler instruktörer. 

Ytteresse skola och resursenheten Snäckan som ligger i Österbotten har startat rådgivning till skolor och daghem som arbetar med hörselnedsatta och teckenspråkiga barn i Svenskfinland. Distansundervisning i tecken och teckenspråk har återupptagits från både daghemmen och skolan efter ett långt uppehåll. Nytt är att även codabarn nu kan få distansundervisning. 

Forskning i det finlandssvenska teckenspråket har inletts med statlig finansiering. Efter diskussioner med Undervisnings- och kulturministeriet om det finlandssvenska teckenspråkets speciella situation och behov, bestämdes det att ansvaret delas mellan två universitet: Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet. Vid Helsingfors universitet har det redan genomförts forskning om det finlandssvenska teckenspråket och den teckenspråkiga språkgemenskapen. Ytterligare forskning med en sociolingvistisk inriktning ska genomföras. Jyväskylä universitet ansvarar för forskning i finskt teckenspråk. Universitetet har erfarenhet av korpusarbete för det finska teckenspråket och kommer att bygga upp en korpus för det finlandssvenska teckenspråket.

Annika Aalto

Läs mer: