Pengar till nordiskt teckenspråkssamarbete

Nordiska ministerrådet har beviljat särskilda medel till teckenspråksnätverket som är knutet till Nordisk Språkkoordination. 200 000 danska kronor har reserverats till detta arbete under 2014. Anslaget är mindre än Nordiska rådets förslag om att avsätta medel för tre år. Nordiska ministerrådet valde att bevilja pengar endast för ett år.

En nätverksmöte kommer att hållas i Stockholm den 27 augusti i samband med Nordiska språkmötet, där för övrigt Kaisa Alanne från Finlands Dövas Förbund kommer hålla ett anförande om teckenspråkigas situation i relation till den nordiska språkkonventionen. Vid detta första nätverksmöte ska man bland annat diskutera hur samarbetet mellan de nordiska språkvårdarna i teckenspråk kan utvecklas i relation till det nordiska språksamarbetet. Arrangör för nätverksmötet är Språkrådet i Sverige. Språkvårdare i teckenspråk som är anställda vid respektive lands språknämnder eller motsvarande organ är inbjudna. De nordiska språknämnderna har ett annat nätverksmöte för de talade och skrivna språken parallellt med teckenspråksnätverkets möte.

I dag finns det språkvårdare anställda vid Språkrådet i Norge (2011), Språkrådet i Sverige (2007) och under 2015 ska det anställas en språkvårdare vid danska språknämnden. I Finland (1997) och på Island (2011) finns det teckenspråksnämnder som samarbetar med respektive lands språkvårdsorgan. På Färöarna och på Grönland finns ännu inga offentliga språkvårdsorgan för teckenspråk. Ordboksarbete och språkpolitiskt arbete sker i stället via dövförbund eller tolkverksamheter.

Kontaktperson för det nordiska teckenspråksnätverket är Tommy Lyxell vid Språkrådet i Sverige.

Danmark erkänner det danska teckenspråket

Den 13 maj tog danska folketinget ett historiskt beslut. Dansk teckenspråk ska ingå i danska språknämndens uppdrag. Teckenspråkiga i Danmark detta som en erkännande av det danska teckenspråket.

Beslutet var väntat, vilket vi skrivit om tidigare. I lagen som reglerar den danska språknämndens uppdrag har det gjorts tillägg vad gäller det danska teckenspråket. Ett sekretariat som arbetar med det danska teckenspråket ska inrättas och en teckenspråksnämnd bildas den 1 januari 2015. Teckenspråk finns nu representerat hos språknämnderna i Danmark, i Norge och i Sverige. I Finland och på Island finns det fristående teckenspråksnämnder som har nära samarbete med motsvarande nationella språknämnder.

Vi gläds åt lagändringen och skickar varma gratulationer till de teckenspråkiga i Danmark! I Sverige firas Teckenspråkets dag den 14 maj, vilket är i dag. I Danmark kan den 13 maj få samma funktion.

Läs mer hos Danske Døves LandsforbundDövas Tidning har intervjuat Janne Boye Niemelä, ordförande för det danska dövförbundet.