Det finlandssvenska teckenspråket är hotat

I finska dagstidningen Hufvudstadsbladet intervjuas Karin Hoyer, Finlands Dövas Förbund, och Janne Kankkonen, döv förkämpe för det finlandssvenska teckenspråket. Om inget görs snart ser framtiden mörk ut, säger de. Denna uppfattning delas av justitieministeriet som menar att språket kan försvinna inom tio år.

Kunskapen om det finlandssvenska teckenspråket är låg i det finska samhället. Det krävs en attitydförändring och staten måste ta sitt ansvar. Det finlandsvenska teckenspråket används inte bara av döva, utan även hörande. Att lyfta fram språket istället för funktionshindret är en framkomlig väg, menar Janne Kankkonen och Karin Hoyer.

Läs artikeln i Hufvudstadsbladet.

Mediearkiv bör kunna ingå i språkkorpusar

Språkrådet i Sverige har skrivit ett remissvar på public service-utredningen Nya villkor för public service (SOU 2012:59). I den kommenteras bland annat de teckenspråkiga programmen i Sveriges Television. Språkrådet menar att det är viktigt att skilja på tolkade program och program som producerats på svenskt teckenspråk. Det förra ska ses som en tillgänglighetstjänst och jämföras med undertexter och syntolkning. Det senare är program på svenskt teckenspråk. I dag redovisas de tillsammans.

Det är också viktigt att Sveriges Televisions mediearkiv kan ingå i språkkorpusar i forskningens och språkvårdens tjänst. Teckenspråk i televisionen har en normativ funktion och måste därför kunna studeras. I dag skapar upphovsrätten problem, och det behöver därför utredas hur man kan undanröja dessa hinder.

Läs remissvaret: ISOF – Remissvar – Nya villkor för public service