Är även det finska teckenspråket hotat?

I Finland oroar man sig för ett minskande antal användare av det finska teckenspråket. Det har lämnats in en begäran om att Unesco ska utvärdera det finska teckenspråkets situation. Unesco bedömer språkets situation bl.a. enligt följande kriterier:

  • hur språket överförs till nästa generation
  • antalet språkbrukare och hur stor andel de utgör av den totala befolkningen
  • i vilka domäner språket används
  • hurdant undervisnings- och annat material som finns för språket
  • hur staten förhåller sig till språket

Antalet potentiella teckenspråksbrukare i Finland uppskattas vara drygt 19 000. I siffran ingår döva och hörselnedsatta, deras familjemedlemmar och andra närstående samt personal i hörselbranschen. Däremot ligger antalet användare av finska teckenspråkets tolkningstjänster strax under 3 000 enligt Folkpensionsanstaltens statistiska uppgifter. Antalet inbegriper både dem som använder teckenspråk och tecknat tal.

Särskilt oroväckande ter sig situationen för barn och ungdomar under 20 år. Deras antal ligger kring 200, vilket är endast ca 7 procent av alla tolkningstjänstanvändare. Det som bör beaktas är att alla teckenspråkiga barn inte har beviljats tolkningstjänster vilket innebär att de inte omfattas av siffran.

Finlands Dövas Förbund och Språknämnden för finländska teckenspråk svarade på förfrågan från Unesco Survey of World Languages i december 2018 och bad samtidigt om bedömning av språkets situation. Förbundet och nämnden inväntar besked från Unesco.

Det andra nationella teckenspråket, det finlandssvenska teckenspråket, klassades år 2013 av Unesco som allvarligt hotat (severely endangered) och ett kraftfullt revitaliseringsarbete pågår.

Länkar:

Annika Aalto
Leena Savolainen