Svenska regeringen avsätter pengar till tolk i arbetslivet

Den svenska regeringen satsar 15 miljoner kronor till tolk i arbetslivet för de närmaste tre åren.

Tolkning i arbetslivet är en viktig fråga för intresseorganisationerna för döva och hörselskadade och de har uppvaktat regeringen under många år. Nu har regeringen tagit till sig budskapet och avsätter 15 miljoner svenska kronor per år i regeringens budgetproportion för 2018.

I ett pressmeddelande skriver regeringen: ”Regeringen satsar på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Syftet är att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel”.

Sveriges Dövas Riksförbund välkomna satsningen och anser att det är ett steg i rätt riktning men menar att satsningen inte kommer att räcka. ”Vår kamp fortsätter för en förbättrad delaktighet för döva på arbetsmarknaden och rätten till tolk i arbetslivet”, säger förbundsordförande Åsa Henningsson.

Sedan tidigare finns det ett riktat statsbidrag för tolkverksamheten för döva och hörselskadade som kommuner och landsting kan söka. Bidraget är 75 miljoner kronor och har varit oförändrat sedan 1998.

Läs mer

Bimodal flerspråkighet i teckenspråkigt klassrum

I en artikel i Språk i Norden 2017 beskrivs hur korsspråkande går till i ett teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum.

Camilla Lindahl, forskare i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, höll ett föredrag vid Nordiska språkmötet i Vasa i september 2016, som handlade om hur den språkliga repertoaren ser ut i en specialskola för döva i Sverige när undervisning sker i naturvetenskapliga ämnen. Hennes artikel i tidskriften Språk i Norden 2017 bygger på detta föredrag.

I specialskolor för döva används många språk samtidigt: teckenspråk, skriftspråk och i vissa fall även talat språk. Camilla Lindahl är intresserad av hur det språkliga samspelet ser ut i klassrummet på en specialskola i Sverige. På vilket sätt används språken av lärare och elever och hur ser språkväxlingen ut? Begreppet korsspråkande (eng. translanguaging) är en vidareutveckling av rönen inom flerspråkighetsforskningen. Istället för att betrakta språk som separata system anses språken vara en samlad resurs som flerspråkiga personer utnyttjar i samspel med andra flerspråkiga personer. I det teckenspråkiga tvåspråkiga klassrummet handlar det om att ta vara de olika språkens uttrycksmöjligheter.

En slutsats som Camilla Lindahl drar är att språkväxlingar hjälper eleverna till djupare förståelse i naturvetenskapliga ämnen och att man inom pedagogiken inte ska känna sig tvingad att skapa tecken för alla fack- och ämnesord.

Föredraget vid Nordiska språkmötet och artikeln i Språk i Norden bygger på hennes avhandling Tecken av betydelse–en studie av dialog i ett multimodal, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum.

Läs artikeln i Språk i Norden.
Hämta doktorsavhandlingen på DIVA-portalen.

Hörande barn till döva önskar få teckenspråksundervisning

I en upprop på Facebook framför hörande barn till döva ett att de vill lära sig norskt teckenspråk i skolan.

”Vi har jo norsk på skolen, og engelsk, till och med nynorsk, men ingen av oss har fått lære tegnspråk på skolen”, säger hörande barn och ungdomar i en videofilm på Facebook.

Initiativtagare till filmen är Finn Arid Thoradsson, döv pappa till två hörande barn. Han önskar att hans barn ska få lära sig teckenspråk även i skolan. Sonen Nicholas är nio år. ”Vi har norsk på skolen, men selv om vi kan norsk så betyr ikke det at vi ikke skal ha norsk på skolen. Og vi kan jo tegnspråk, men vi kan ikke alt”, förklarar Nicholas Thordarson.

Vilde Winge, 14 år, förklarar att hörande barn inte kan tillräckligt teckenspråk. ”Vi kan en del, men ikke alt. Vi vil lære oss bøyninger i verb og kanskje litt om historien til tegnspråk”, säger hon.

Stortingspolitikern Kårstein Eidem Løvaas (H) lovade att ta upp frågan inom sitt parti. ”Jeg synes dette er verdt å se nærmere på”, säger Løvaas.

Bara några dagar efter att videofilmen publicerades hade den visats 53 tusen gånger och delats drygt 800 gånger .

Läs mer hos NRK.