Tvillingbarns väg till tvåspråkighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige har gett ut en skift om hur barn tillägnar sig svenskt teckenspråk och talad svenska.

Skriften ”Hur händer det? En studie om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnande av tvåspråkighet, teckenspråk och talad svenska” är en svensk sammanfattning av Emilie Cramér-Wolraths dokotorsavhandling, som vi har skrivit om i en tidigare notis.

Skriften beskriver hur två tvillingbarn, en pojke och en flicka, blir tvåspråkiga i svensk teckenspråk och talad svenska. Det ena barnet är hörande och det andra barnet är dövt med ett snäckimplantat. Flickan fick sitt snäckimplantat vid tre års ålder. Forskaren har följt barnen i sju års tid och studerat det kommunikativa samspelet mellan barn och föräldrar. Barnen växer upp i en teckenspråkig familj, men språkutvecklingen sker på olika vis eftersom barnens fysiska förutsättningar är olika.

Skriften är uppdelad i fyra tematiska delar: hur barn och föräldrar delar uppmärksamhet, hur blicken används och på vilket sätt vad-och var-frågor ställs på det svenska teckenspråket. Den avslutande delen handlar om flickans väg mot tvåspråkighet.

Skriften kan hämtas hos SPSM (pdf)

Nordiska rådet föreslår medel till teckenspråksnätverket

I slutet av oktober skrev kultur- och utbildningsutskottet vid Nordiska rådet en rekommendation om att avsätta särskilda medel för att etablera ett teckenspråksnätverk.

Samarbetet på teckenspråksområdet inleddes vid ett arbetsseminarium i Köpenhamn 2012. Nu behöver samarbetet utvecklas, och det behövs ekonomiska medel för att arrangera fysiska möten. Teckenspråksnätverkets önskan är att dessa möten ska hållas i samband med språknämndernas årliga språkmöten och bli en integrerad del av det nordiska språksamarbetet.

Frågan behandlas nu hos Nordiska ministerrådet. Det kan ta ett halvår innan beslut tas.

Skrivelsen kan läsas hos Norden.org.

Prestigefyllt pris till Liisa Kauppinen

Liisa Kauppinen, som bland annat arbetat för att stärka teckenspråkens ställning i världen och sett till att döva fått tillgång till tolkservice, får ta emot FN:s Human Rights Award Prize den 10 december i New York.

Liisa Kauppinen, som kommer från Finland, har under mer än 30 år år varit aktiv i Dövas Världsförbund, bland annat som den första kvinnliga ordföranden och som generalsekreterare. Liisa Kauppinen har lett flera utvecklingsprojekt som syftat till att höja teckenspråkens ställning i flera utvecklingsländer och att tolkservice har kunnat etableras. Hennes hjärtefråga har varit mänskliga rättigheter för kvinnor, framför allt döva kvinnor. Hon har även varit verksamhetsledare för Finlands Dövas Förbund rf under många år.

Human Rights Award Prize har tidigare överlämnats till framträdande personer som Martin Luther King, Nelson Mandela och Eleanor Roosevelt.

Läs mer hos Dövas Världsförbund.