Möjligt att läsa teckenspråk på alla gymnasieskolor i Oslo

Nästa läsår kan alla gymnasieelever i Oslo läsa teckenspråk som främmande språk.

Tidigare har endast elever vid Nydalens gymnasium, som också bedriver undervisning för hörselskadade, haft möjlighet att läsa teckenspråk. Från och med läsåret 2015/2016 kan samtliga elever i Oslo välja att läsa teckenspråk.

Det är det möjligt att studera mindre språk vid några utvalda gymnasieskolor i Oslo. För närvarande gäller det koreanska, polska, mandarin, italienska, japanska, ryska, latin och norskt teckenspråk. Eftersom dessa språk saknar behöriga lärare så sker undervisningen utanför ordinarie skoltid två eftermiddagar i veckan.

Läs mer om Programfagtilbud innenfor studieforberedende utdanningsprogram i Oslo.

Nationellt fackråd för teckenspråk och tolkning inrättat i Norge

Ett nationellt fackråd för tolkning och teckenspråk har inrättats i Norge, meddelar Anna-Lena Nilsson, professor i teckenspråk och tolkstudier vid Høgskolen i Sør-Trøndelag, i ett nyhetsbrev. Detta kommer att stärka ämnesområdet inom universitetsvärlden.

Inom universitetsvärlden i Norge finns det flera nationella fackråd för olika ämnesdiscipliner. Deras uppgift är att ge råd i frågor inom fackrådets område, samordna verksamheter och på eget initiativ väcka frågor som man vill att institutionerna vid högskolorna ska arbeta vidare med.

Ledare för det nationella fackrådet för tolkning och teckenspråk är Gro Hege Saltnes Urdal från Høgskolen i Bergen.

Läs mer om de nationella fackrådens funktion.

Aktuell forskning om döva barns flerspråkighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige har gett ut en sammanställning om aktuell forskning kring flerspråkighet hos döva och hörselskadade barn.

Inom vissa professionella grupper har det funnits en uppfattning om att teckenspråk, eftersom det har en annan grammatik än talade språk, stör barns skriftspråksutveckling. Men flera studier visar emellertid att teckenspråk har en positiv inverkan på döva elevers lärandeprocess. Den tidiga språkliga interaktionen mellan föräldrar och barn är avgörande, och teckenspråket har här en nyckelroll.

Den tekniska metodutvecklingen inom forskningen kastar en nytt ljus på döva barns språkutveckling. Studier via magnetkamera visar att samma område i hjärnan aktiveras vare sig ett tecknat språk eller ett talat språk används.

Trots att det har forskats om dövas tvåspråkighet under en längre tid, även på gruppen hörselskadade och döva barn med ci, återstår det många frågetecken om hur man kan utveckla en pedagogik som bäst tar till vara på elevernas olika språkliga förutsättningar.

Hämta skriften Teckenspråk, talat och skrivet språk.

När förskolan anpassar sig efter barnet

På Bø Barnehage på Radøy utanför Bergen ser man inte hörselskadade barn som avvikande. I stället talar alla barnen norska och norskt teckenspråk.

Under ett och ett halvt år ett det pågått ett pilotprojekt på Bø Barnehage, där såväl personal som barn lär sig norskt teckenspråk. På förskolan går Elida som är ensam hörselskadad. Men istället för att få Elida att passa in i omgivningen har omgivningen anpassat sig till henne. På förskolan talas både norska och norskt teckenspråk. Även Elida lär sig teckenspråk, men hon gör det på samma villkor som de andra barnen. Teckenspråk har blivit det normala, inte något avvikande.

Projektet leds av Statped Vest och är ett resultat av Utdanningsdirektoratets strävan att höja det norska teckenspråkets status. Professor Patrick Kermit, som har utvärderat projektet, gillar det han sett. ”Det er et radikalt forsøk på å snu hvordan samfunnet ser på funksjonshemmede. Vi skal snu fokuset bort fra individet som ikke kan høre og mot felleskapet”, säger Patrick Kermit.

Patrick Kermit är kritisk till att man inom specialpedagogiken fokuserar på det som är avvikande hos barnen. I stället bör man betrakta barnen som flerspråkiga och se teckenspråket som en resurs. ”Det går en del flerspråklige barn i norske barnehager. La oss si at et barn snakker farsi. Om de andre barna også lærer farsi, kan vi ikke kalle dette et spesialpedagogisk tilbud”, säger Patrick Kermit till Barnehage.no.

Nu ska pilotprojektet utvärderas av Utdanningsdirektoratet och förhoppningsvis kan erfarenheterna spridas till andra förskolor.

Läs hela artikeln hos Barnehage.no.
(Uppdaterat 8.10.2015): Forskning.no har också skrivit en artikel om projektet.