Statligt samarbete kring lexikonarbete i Sverige

Institutet för språk och folkminnen och Stockholms universitet har undertecknat en avsiktsförklaring om att utveckla samarbete kring lexikonarbete.

Samarbetet innebär bland annat att de båda myndigheterna ska utveckla metoder för insamling av språkligt material, harmonisera databasinformation och hitta tekniska lösningar som kan användas av båda parter. Huvudmålet är att på sikt upprätta en nationell databas för svenskt teckenspråk och hitta en långsiktigt finansiering för driften av databasen.

Vid Stockholms universitet har det pågått lexikonarbete sedan 2001 och teckenspråksavdelningen vid institutionen för lingvistik står bakom Svenskt teckenspråkslexikon som finns publicerat på nätet. Inom Språkrådet, som är en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen, finns det erfarenhet av lexikonarbete och det pågår arbete att ta fram teckenllistor med tecken som används i offentliga sammanhang.

Utvidgat nordiskt samarbete i lexikon- och korpusarbete

Ett nordisk seminarium för lexikonarbete och arbete med språkkorpusar i teckenspråk arrangerades av Stockholm universitet den 7–8 juni 2017. Seminariet lockade ett 30-tal deltagare, även från språksnämnderna i Danmark, Finland och Sverige.

Språkkorpusar bidrar till att öka förståelsen för hur teckenspråk är konstruerade. En språkkorpus består av videofilmer och annoterade filer som gör det möjligt att söka i videomaterialet. Med språkkorpusar är det möjligt att studera mönster och varians i språkbruket. Språkkorpusar är också användbara i undervisning i teckenspråk. Det krävs mycket arbete att annotera teckenspråk eftersom detta arbete inte kan automatiseras utan måste ske manuellt.

Vid Stockholms universitet inleddes korpsuarbete för svenskt teckenspråk år 2009 och arbetet har resulterat i Svensk teckenspråkskorpus med inspelade dialoger och berättelser. Detta korpus har kompletterats med en korpus med taktilt teckenspråk och en med andraspråksinlärare i svenskt teckenspråk, men endast Svenskt teckenspråkskorpus är för närvarande offentligt.

I Finland bedrivs korpusarbete på tre två håll, två korpusar som Jyväskylä universitet arbetar med och en korpuslexikon som Finlands Dövas Förbund tagit fram. Material som blir offentligt kommer att läggas ut på Signbank, som administreras av Center for Science. Första steget är att lägga ut Finlands Dövas Förbunds korpuslexikon, vilket sker i slutet av juni 2017.

Även i Norge pågår korpusarbete vid Højskolen i Oslo og Akerhus och Island ligger i startgroparna. Språkrådet i Sverige uttryckte intresse för att skapa språkkorpusar för att studera det offentliga språkbruket i media och på myndigheters webbplatser.

Flera nordiska länder berättade om pågående arbete med teckenspråkslexikon. I Finland bearbetar man bland annat äldre språkligt fotografisk material som man försöker identifiera betydelsen hos. Eftersom många fotografier saknar anteckningar innebär det en stor utmaning.

Nästa steg är att koppla ihop korpusar med lexikon. Sådant arbete sker i Finland och Danmark. Vid UCC i Danmark, där Ordbog over Dansk Tegnsprog framställs, har man sett att korpusar bidrar till att utveckla teckenordboken, framför allt när det gäller att beskriva uttalsvarianter av tecken. I Norge arbetar samarbetar man med Radboud universitet i Holland för att ta fram en teknisk lösning så att sådan koppling kan göras redan från början.

Det ökade intresset för språkkorpusar och lexikonarbete i de nordiska länderna borgar för ett ökat samarbete kring nordiska teckenspråk.

Se programmet för Nordiskt seminarium i teckenspråkskorpusar och -lexikon

Upphandling av tolktjänster ledde till demonstration i Finland

I Finland har Folkpensionsanstalten förändrat upphandlingen av tolktjänsten. Finlands Dövas Förbund tror att detta innebär försämringar för döva.

Folkpensionsanstalten, FPA, har bestämt sig för att man vill konkurrensutsätta tolktjänsten. Inom dövrörelsen är man oroade över att FPA:s planer innebär att antalet tolkar kommer att minska och att tolkverksamhetens öppettider förkortas. Upphandlingsvillkoren innebär också att tolkar inte får betalt för restiden mellan tolkuppdragen. Finlands Dövas Förbund har skrivit till FPA för att få klarhet kring upphandlingen, men har inte fått tillfredsställande svar.

En demonstration genomfördes utanför FPA:s kontor den 2 juni med budskapet att FPA bör avbryta upphandlingen. Demonstranterna överlämnade en protestlista med 6.000 underskrifter till FPA.

Läs mer hos Finlands Dövas Förbund.