Nytt statsbidrag till språkvård i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland har beviljat det teckenspråkiga ordboksarbetet ett statsunderstöd på 250 000 €, vilket tryggar ordboks- och språkvårdsverksamheten och språkrådgivningen hos Finlands Dövas Förbund.

Med statsunderstödet kan dövförbundet år 2019 upprätthålla och producera innehåll till Suvis nätordböcker i de finländska teckenspråken, sköta sekreterararbetet i teckenspråksnämnden och som en ny verksamhet börja med språkrådgivning i de finländska teckenspråken.

Hur det teckenspråkiga ordboksarbetet ska finansieras utreddes i fjol. Resultatet blev att Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA från och med år 2019 finansierar det administrativa och redaktionella arbetet för wikiordböckerna Signwiki medan finansieringen av ordboken Suvi, som baserar sig mera på vetenskaplig forskning, i sin helhet överförs på Undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mer

Nyutnämnda professorer i teckenspråk i Finland och i Sverige

I Finland och i Sverige har två professorer i teckenspråk utnämnts, Tommi Jantunen och Johanna Mesch.

Tommi Jantunen arbetar på Avdelningen för språk och kommunikationsstudier vid Jyväskylä universitet. Tommi Jantunen skrev sin doktorsavhandling om stavelser och satstyper i finskt teckenspråk 2008. I sin forskning har han intresserat sig för att beskriva det finska teckenspråkets struktur och relationen mellan gester och språk. Han har också ansvarat för att skapa en språkkorpus för de finska teckenspråken (finskt och finlandssvenskt teckenspråk).

Johanna Mesch är anställd på Teckenspråksavdelningen på Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Hennes doktorsavhandling från 1998 handlar om teckenspråk i taktil form och undersöker hur dövblinda byter samtalstur och ställer frågor. Johanna Mesch var projektansvarig för skapandet av ett språkkorpus för det svenska teckenspråket. För närvarande är hon involverad i ett forskningsprojekt som rör andraspråksinlärare i svenskt teckenspråk. Johanna Mesch är den första döva professorn i Norden och den första kvinnliga döva professorn i Europa.

Läs mer hos