Statskontoret föreslår färre tolkutbildningar i Sverige

Statskontoret föreslår i en utredning att antalet tolkutbildningar bör minskas från sju till två. Skälet till detta är marknaden av teckenspråkstolkar är mättad och att kvaliteten på utbildningen behöver höjas.

I Sverige finns det i dag sju utbildningsanordnare som erbjuder teckenspråks- och tolkutbildningar. Antalet sökanden elever minskat och färre elever genomgår hela utbildningen. Det finns därför en överkapacitet av utbildningsplatser. Flera faktorer har påverkat denna utveckling menar Statskontoret, bland annat sämre arbetsmarknadsvillkor för tolkar och elevernas begränsade förkunskaper i såväl teckenspråk som svenska.

Ett skäl till skära ner antalet utbildningsorter är enligt Statskontoret att ansvariga för tolkverksamheten upplever att kvaliteten på tolkutbildningarna varierar. Det saknas utbildningar för teckenspråkslärare och tolklärare. De teckenspråkslärare som är anställda idag har varit verksamma under lång tid. Statskontoret föreslår därför att Stockholms universitet får i uppdrag att erbjuda fortbildning för teckenspråkslärare och yrkesverksamma tolkar.

Men det finns osäkra faktorer i utredningens analys. Statskontoret spår att antalet personer med teckenspråk som första språk kommer att minska på sikt som ett resultat av hörselimplantat. Samtidigt reserverar sig utredningen mot att implantatet helt kan ersätta teckenspråk. Däremot nämner inte Statskontoret tolkbehovet som finns hos gruppen hörselskadade med hörapparater.

Inte heller framkommer det att Tolktjänstutredningen föreslog förändringar vad gäller tolkning på arbetsmarknaden, ett område där det finns ett stort behov av tolkar men där det fortfarande råder oklarheter vad gäller betalningsansvaret. Statskontorets utredning visar också att antalet inskrivna tolkbrukare och antalet tolktimmar har ökat de senaste fem åren, vilket pekar på att tolkbehovet fortfarande är stort.

Enligt utredningen finns det 426 yrkesverksamma teckenspråkstolkar i Sverige. Statskontoret pekar på att behovet av skrivtolkar har ökat och föreslår därför att utbildningen ska ges på fler platser än i dag.

Läs Statskontorets rapport