Seminarium om teckenspråkskorpusar i december 2013

Nordiskt nätverk för språkvårdare i teckenspråk planerar att arrangera ett seminarium om teckenspråkskorpusar den 12-13 december 2013 i Köpenhamn.

Språkkorpusar är viktiga hjälpmedel för att öka vår förståelse om teckenspråk. Genom att studera ett naturligt språkbruk på ett systematiskt sätt får vi djupare insikter om hur teckenspråken används. Korpusar kan användas på olika sätt: inom språkforskning, i språkrådgivning, vid lexikonframställning, av nyhetsuppläsare inom teve och av teckenspråkstolkar. Behoven styr hur korpusar konstrueras, till exempel det språkliga urvalet, hur materialet transkriberas och vilka sökmöjligheter som ska finnas.

Vid detta seminarium kommer vi att ta del av olika erfarenheter av och förväntningar på teckenspråkskorpusar, vilket kan bidra till ny kunskap om hur framtida teckenspråkskorpusar kan konstrueras. Vi kommer också att diskutera hur vi inom Norden kan samarbeta kring teckenspråkskorpusar och göra det möjligt för oss att jämföra de nordiska teckenspråken.

Program och anmälningsblankett sänds ut i augusti, men redan nu kan ni notera datumet i era kalendrar.

Döva elever lär sig för lite främmande språk

Döva elever i svenska specialskolan får inte tillräckliga kunskaper i spanska och engelska. Det är slutsatsen i Karin Allards doktorsavhandling.

Karin Allard har studerat hur undervisning i engelska och spanska bedrivs på en specialskola i Sverige. I studien framgår det att undervisningen ofta är lärarstyrd och statisk, vilket begränsar elevernas aktiva deltagande. Eleverna får främst träna ordförståelse, i mindre grad receptiva, interaktiva och produktiva färdigheter. Diskussionerna sker i princip på svenskt teckenspråk, vilket medför att eleverna inte utvecklar kommunikativa förmågor i de språk de studerar.

Karin Allards slutsats är att eleverna i studien inte får de kunskaper som beskrivs i kursplanen, och eleverna är inte väl förberedda att ”kommunicera över språkgränserna”, som det står i Europarådets utbildningspolitiska målsättningar. De nedslående resultaten förklaras också av att förväntningarna på eleverna i specialskolan generellt sett är låga. Karin Allard föreslår att undervisning i amerikanskt, engelskt och spanskt teckenspråk kan vara ett sätt att komma runt de nuvarande begränsningarna i undervisningen av främmande språk.

Avhandlingen har titeln ”Varför gör de på detta viset? Kommunikativa praktiker i flerspråkig språkundervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap”. Den kan hämtas från DIVA-portalen.