Demonstration för nationell tolktjänst

Vid en demonstration i Stockholm framförde teckenspråkiga döva krav på att en nationell tolktjänst inrättas.

Döva teckenspråkiga har kunnat beställa tolk när de har kontakt med samhällets förvaltningar och sjukvården i 50 år. Tolktjänsten finansieras i dag av landstingen. Men många upplever att villkoren inte är likvärdiga i hela landet och att dagens regelverk begränsar dövas möjligheter i samhället.

Framför allt är man missnöjd med att inte kunna få kostnadsfri tolktjänst i arbetslivet. Döva tar i dag högskoleexamen i högre utsträckning och är kvalificerade för högre positioner i arbetslivet. Men arbetsgivare anställer ogärna döva på högre positioner eftersom det innebär en merkostnad. Arbetsgivaren måste nämligen själv stå för tolkkostnaden. Arbetsplatser kan få kostnadsfri tolk vid arbetsplatsträffar där döva är passiva mottagare av information, men inte om döva är chefer och leder verksamheter.

En annan invändning som framförs är att tolktjänsten är knuten till döva och hörselskadade tolkbrukare. Bedömningen görs efter tolkbrukarnas hörselförmåga – inte deras språkbehärskning – vilket är diskriminerande, anser initiativtagarna till demonstrationen.

En statlig utredning föreslog 2011 att tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ska administreras av en statlig huvudman. Regeringen har inte genomfört utredningens förslag.

Läs mer:

Annonser

Tvåspråkig lärarutbildning ges vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder till hösten en lärarutbildning med inriktning på grundskolans årskurs 4–6 med teckenspråkig tvåspråkighet som profil.

”Utbildningen ger en yrkesexamen som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden”, skriver Stockholms universitets på sin hemsida.

För komma in på utbildningen krävs bland annat förkunskaper i svenskt teckenspråk på minst B1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för teckenspråk, vilket motsvarar en gymnasieexamen i Svenskt teckenspråk 1 eller Teckenspråk för döva A.

Lärarkandidaterna får kunskaper i svenska, engelska, matematik och ett valbart ämne.

Läs mer

Datainsamling av teckenspråk

Vad ska man tänka på när man samlar språklig material på ett tecknat språk? Humanistiska yrkeshögskolan Humak har i samarbete med projektet Lev i vårt språk tagit fram en handledning om detta på finlandssvenskt teckenspråk.

Datainsamling av teckenspråk – hur gör man? heter handledningen som bygger på en artikel i Karin Hoyers doktorsavhandling Dokumentation och beskrivning som språkplanering från 2012.

Frågor som insamlingsmetoder, val av informanter, forskningstillstånd, praktiska tips vid inspelning och arkivering av inspelat videomaterial tas upp i handledningen. Beskrivningen stannar vid insamling av språklig material. Hur materialet sedan kan användas i sökbara språkkorpusar och vid språkliga analyser går handlingen inte in på.

Handledningen finns förutom på finlandssvenskt teckenspråk även på svenska, finska och engelska.

Läs handledningen Datainsamling av teckenspråk hos Teckenspråksbiblioteket

Tolkutbildning ska stärka det finlandssvenska teckenspråket

Det finlandssvenska teckenspråket är hotat. För att stötta språket inrättas nu en särskild tolkutbildning i Finland.

Det finlandssvenska teckenspråket är allvarligt hotat enligt Unesco. Det finns knappt ett hundratal talare kvar av språket.  Som del i revitaliseringsarbetet har yrkeshögskolan Humak i Helsingfors skräddarsytt en ny tolkutbildning. Någon tolkutbildning på finlandssvenska teckenspråket har inte funnits på 30 år. Intagning sker under våren 2018.

Tolkutbildningen har 10 studieplatser och är öppen för såväl som och hörande tolkstudenter. Den som tolkar till och från finlandssvenskt teckenspråk måste kunna fyra språk: finska, finskt teckenspråk, svenska och finlandssvenskt teckenspråk och ställer stora krav på de sökande. De sökande måste behärska minst två av dessa språk. Särskilt betonas vikten av kunskaper i svenska.

Eftersom målgruppen är liten kommer utbildningen att vara individuellt anpassad och erbjuda möjlighet till distansstudier. Under projekttiden ska man ta fram undervisningsmaterial för en tolkutbildning i finlandssvenska teckenspråket.

Läs mer hos Finlands Dövas Förbund.

Dansk Sprognævn oroat över flytt

Den danska regeringen har beslutat att utlokalisera Dansk Sprognævn, vilket kan påverka språkvårdsarbetet med danskt teckenspråk.

Regeringen har beslutat att utlokalisera en del statliga myndigheter som har sin verksamhet i Köpenhamn. Dansk Sprognævn, som är en statlig forskningsinstitution, ska flyttas i Bogense, som ligger 2,5 timmes bilfärd väster om Köpenhamn.

Språknämndens chef, Sabine Kirchmeier, är bekymrad över beslutet. ”Jeg er bange for at det bliver en overordentlig vanskelig opgave at få et højt specialiseret forskningsmiljø som Sprognævnet til at fungere i Bogense”, skriver hon i ett pressmeddelande.

”Der er også et kæmpe problem for vores afdeling for dansk tegnsprog da der i Bogense og omegn ikke findes et tegnsprogsmiljø som vores medarbejdere kan samarbejde med.”

Läs mer hos Dansk Sprognævn.

Världens teckenspråk har fått en egen FN-dag

De tecknade språken i världen har fått en egen FN-dag, som infaller den 23 september.

FN:s generalförsamling har förklarat den 23 september som Internationella dagen för teckenspråk (eng. International day of sign languages). Bakom resolutionen om att instifta denna FN-dag ligger Dövas världsförbund, som grundades just denna dag 1951. Antiqua och Barbudas FN-representation såg till att resolutionen behandlades i FN:s generalförsamling.

”Denna resolution erkänner teckenspråkens betydelse och vikten av att döva får tillgång till teckenspråk så tidigt som möjligt i livet. Den understryker också principen ”inget om oss utan oss” i frågor som rör dövsamhällena”, säger Colin Allen, ordförande i Dövas världsförbund.

Att valet föll på den 23 september beror på att Dövas världsförbund bildades den 23 september 1951. Första Internationella dagen för teckenspråk firas den 23 september 2018, samma dag som Dövas dag firas runt om i världen. Dövas dag firas den sista söndagen i september varje år runtom i världen, utom i  Sverige där Dövas dag firas den tredje söndagen i september.

Veckan innan FN-resolutionen antogs, godkände för övrigt det irländska parlamentet ett lagförslag som ska stärka det irländska teckenspråket.

Läs mer

Posten uppmärksammar Norges Døvforbund

Nästa år firar Norges Døveforbund 100 år. Med anledning av detta har Posten tagit fram ett jubileumsfrimärke med en kärlekstecken.

Frimärket är formgivet av Trond Nordahl. Bilden föreställer ett initialtecken från det amerikanska teckenspråket, där handformen står för bokstäverna I, L och Y, vilket är en akronym för ”I Love You”.

I samband med 100-årsjubileet kommer en kulturfestival arrangeras den 16–19 maj 2018. Läs mer om jubileet och kulturfestivalen hos Norge Døveforbund.